• Voor kinderen & jongeren

Autismescreening

Wanneer er een vermoeden is van autismespectrumstoornis (ASS) kan er een eerste onderzoek uitgevoerd worden. Via dit onderzoek wordt er in kaart gebracht of er kenmerken van ASS aanwezig zijn. Er kan echter geen officiële diagnose gesteld worden, maar dit onderzoek kan al wel een eerste stap in de goede richting zijn. Indien er duidelijke aanwijzingen naar voren komen wordt er samengewerkt met een (kinder)psychiater.

Belevingsonderzoek

Belevingsonderzoek Hierbij wordt onderzocht hoe iemand zijn leefwereld benadert, ervaart en er betekenis aan geeft. Dit onderzoek bestaat uit gemiddeld een 5 tal sessies. Belevingsonderzoek biedt inzicht in hoe iemand in de wereld staat en er op zijn manier betekenis aan geeft. Dit kan gaan over allerlei thema’s zoals algemeen welzijn, gevoelens, gedachten, het gezin, (vrije)tijdsbeleving, school of werk, vrienden, media, …

Intelligentie onderzoek

Een intelligentietest biedt waardevolle praktische inzichten over het intellectueel functioneren van uw kind of uzelf. Het helpt bij het begrijpen van individuele sterke punten, leerpunten en behoeften. De resultaten van een intelligentietest kunnen mee richting geven aan het verdere begeleidings- of therapieproces.
Wij werken steeds op basis van de meest recente intelligentietesten.
Ook in het kader van een logopedische begeleiding is een intelligentietest mogelijk.

Logopedisch onderzoek

Afhankelijk van het soort probleem zal er een logopedisch onderzoek plaatsvinden. Dit wordt altijd voorafgegaan door een korte anamnese en het geven van informatie. Het onderzoek wordt gevolgd door een bespreking van de resultaten en er wordt een advies op maat geformuleerd. Gelieve steeds een klever van de mutualiteit mee te brengen op de eerste afspraak. Dyslexie/dysorthografie onderzoek U merkt dat het kind het vaak moeilijk heeft op school. Het kind heeft vooral lees- en spellingsproblemen. Deze problemen zijn hardnekkig en u merkt dat, ondanks veel inzet, er geen goede resultaten behaald worden. Het onderzoek bestaat uit verschillende delen. Er wordt gekeken naar het technisch lezen op woord –en zinsniveau. Het AVI-niveau wordt bepaald en een test begrijpend lezen wordt afgenomen. Vanaf het vijfde leerjaar wordt er ook gekeken naar het maken van een samenvatting en de studiemethode. Op het vlak van spelling worden er verschillende dictees afgenomen (woord –en zinnendictee, pseudowoorden). Daarnaast wordt ook de kennis van spellingsregels in kaart gebracht. Ook het niveau van begrijpend lezen kan onderzocht worden. Vanaf het vierde leerjaar wordt er eveneens naar werkwoordspelling gekeken. Het onderzoek neemt 1,5 – 2u in beslag. Dyscalculie onderzoek Het kind heeft vooral rekenproblemen. Deze problemen zijn hardnekkig en u merkt dat, ondanks veel inzet, het kind geen goede resultaten behaalt. Dit onderzoek bestaat uit verschillende testen. Aan de hand van de verschillende testen worden de rekenvaardigheden van het kind in kaart gebracht. Er wordt ook gekeken naar de resultaten van een analytische rekentest en vraagstukken. Daarnaast wordt er ook een tempotest afgenomen. Het onderzoek neemt 1,5 – 2u in beslag. Onderzoek naar taalstoornissen De actieve en passieve woordenschat wordt onderzocht en in kaart gebracht. Taalvorm, taalinhoud en werkgeheugen worden hierbij ook geëvalueerd. Dit gebeurt aan de hand van uitgebreide taaltesten. Het onderzoek neemt 1,5 – 2u in beslag. Onderzoek naar articulatiestoornissen Hiervoor voeren we een articulatietest uit om na te gaan welke klanken er op een foutieve manier worden geproduceerd of welke fouten het kind maakt bij het vormen van woorden.. Het onderzoek neemt 30-60 minuten in beslag (naargelang de soort articulatiefouten) een logopedische begeleiding aan de hand van de resultaten van dit onderzoek.

Neuropsychologisch onderzoek

Bij een neuropsychologisch onderzoek worden er verschillende opdrachten uitgevoerd. Op deze manier wordt er inzicht verkregen op aandacht, concentratie, geheugen, impulsiviteit, visuomotoriek en constructieve vaardigheden. Op basis van dit onderzoek worden de capaciteiten en moeilijkheden in kaart gebracht.

Sensorisch profiel

Op basis van enkele onderzoeken kan er een sensorisch profiel opgesteld worden. Via dit profiel krijg je een helder zicht op de zintuigelijke prikkelverwerking van jouw kind.